item-thumbnail

การตรวจเติมลมยางที่ถูกต้องควรทำดังนี้

 – ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางให้ถูกต้องตามกำหนด หรือตามคำแนะนำคู่มือประจำรถในขณะที่ยางเย็น ทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย - สำหรับยางใหม่ช่วง 3,000-4,0...